Skip to main content

E-Course: Labour Migration and Responsible Business Practice in Viet Nam

This online course, also available in Vietnamese, provides participants practical knowledge and exercises related to labour migration, responsible business practice, and relevant international standards and applicable legal frameworks.

By the time participants complete four modules of this course, they will be able to understand, identify, and mitigate the risks of forced labour and human trafficking faced by migrant workers in businesses’ operations and supply chains.

 • Learning modality: Self-enrollment 
 • Date: Available all year
 • Duration:  1 hours
 • Language: English
 • Cost: Free
 • Geographical Coverage: Viet Nam

The e-course flyer is available HERE. Access the e-course HERE.

Di cư Lao động và Thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam

Khóa học trực tuyến này cung cấp những thông tin và bài tập thực hành hữu ích về di cư lao động, thực hành kinh doanh có trách nhiệm, các tiêu chuẩn quốc tế cũng như các khung pháp lý có liên quan.

Khi hoàn thành bốn học phần của khóa học, người học sẽ có thể hiểu được khái niệm về lao động cưỡng bức và nạn mua bán người, cũng như có thể giúp xác định và ngăn ngừa rủi ro của những hành vi trên đối với người lao động di cư trong chuỗi cung ứng và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Phương thức học tập: Tự đăng ký 
 • Ngày tháng: Có cả năm
 • Duration:  Khoảng 1 giờ 
 • Khoảng thời gian: Vietnamese 
 • Phí tổn: Tự do
 • Phạm vi địa lý: Việt Nam

Thêm thông tin về khóa học TẠI ĐÂY. Truy cập khóa học bằng tiếng Việt TẠI ĐÂY.

Search

Reset

Join our list

Subscribe to our newsletter and stay updated on the resources and migration news from CREST!